BETINGELSER
ORDRE/ARRANGEMENT

Vilkår for arrangementer. Begrepet «ordre» er benyttet for alle produkter og tjenester som bestilles hos og/eller formidles av Artilleriverkstedet AS.

 1. Hva avtalen omfatter
  Bindende avtale er inngått når ordre er bekreftet av kunden.
  Avtalen omfatter ordre/arrangement slik det fremgår ved bestilling og bekreftelse. Dette omfatter også eventuelle tilleggsytelser som avtales mellom Artilleriverkstedet AS og kunden. Vilkårene i dette dokumentet anses som del av avtalen mellom Artilleriverkstedet og kunden. Der det foreligger egne vilkår for underleveranser, gjelder disse vilkårene som del av avtalen.
 1. Pris
  Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA om ikke annet er spesifisert, og med den til enhver tid gjeldende merverdiavgift sats.

Dersom det foretas endringer i det bekreftede arrangementet kan prisen for hele eller deler av arrangementet endres.

 1. Betalingsbetingelser og fakturering
  Om ikke annet er avtalt direkte og skriftlig med Artilleriverkstedet AS gjelder følgende:

1 – Ordre under 50 000,- eks mva:

 • Etter avviklet oppdrag avregnes alle kostnader i sluttfaktura.

2 – Ordre over 50 000,- eks mva:

 • Er tidspunktet for oppdragsdato mindre enn 15 dager frem i tid faktureres hele arrangementet ved avtaleinngåelse.
 • Er tidspunktet for oppdragsdato over 15 dager frem i tid belastes 30 % av arrangementets antatte totalbeløp som depositum ved aksept. 15 dager før faktureres resterende totalbeløp.
 • Etter avviklet oppdrag, avregnes alle kostnader i en egen sluttfaktura.

Tjenester som ikke er bestilt gjennom Artilleriverkstedet AS, men skal viderefaktureres av Artilleriverkstedet AS, tilkommer et påslag på 10 prosent.

 1. Avbestilling
  Etter at bindende avtale er inngått kan avbestilling av odre kun gjøres ved skriftlig henvendelse direkte til Artilleriverkstedet AS.

Ved avbestilling vil følgende kostnader belastes kunden med mindre annet er avtalt:
– 30 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling inntil 60 dager før oppdragsdato
– 50 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling mellom 31-60 dager før oppdragsdato
– 75 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling mellom 15-30 dager før oppdragsdato
– Avtalt totalpris ved avbestilling 14 dager før oppdragsdato eller senere

Vi gjør oppmerksom på at dersom våre leverandører har strengere kanselleringsregler vil disse være gjeldende. Kunden bærer risikoen for retur av depositum fra underleverandør. Dette gjelder tjenester som ikke er bestilt gjennom Artilleriverkstedet AS, men skal viderefaktureres av Artilleriverkstedet AS

Ved kansellering eller endring av dato på bekreftet arrangement forbeholder Artilleriverkstedet AS seg å kreve betaling for utført arbeid og utlegg.

 1. Mangler
  5.1 Arrangementet har en mangel når den avviker vesentlig fra det som er avtalt, og dette ikke skyldes forhold på kundens side.

5.2 Arrangementet anses ikke å ha en mangel dersom avvik fra det avtalte:
– Er av mindre betydning

– Er av en slik karakter at kunden måtte regne med at avviket kunne inntreffe

– Skyldes mislighold fra underleverandørers side. Se likevel punkt 6.

– Skyldes begivenheter og uhell som Artilleriverkstedet AS og/eller underleverandører ikke har kunnet forhindre ved rimelige midler

– Skyldes ekstraordinære forhold, herunder konkurs, streik, krigshandlinger, aksjoner, naturkatastrofer, askeskyer, smittsomme sykdommer og andre forhold som må likestilles med de foran nevnte. Dette gjelder også ved underleverandørers avvik som skyldes de nevnte forhold.

– Skyldes uforutsigbare hendelser eller omstendigheter, eller omstendigheter som er forårsaket av tredjepart, dersom dette er forhold Artilleriverkstedet AS ikke kunne forutse ved avtalens inngåelse eller ha forhindret eller avhjulpet ved rimelige midler.

– Skyldes forhold som er knyttet til/oppstår under arrangementet, gjelder i tillegg underleverandørens kanselleringer, forsinkelser eller tekniske problemer.

5.3 Dersom kunden mener det foreligger reklamasjonsberettigende mangler ved arrangementet må kunden gi melding om dette til Artilleriverkstedet AS representant på stedet eller direkte til Artilleriverkstedet AS. Dersom det ikke er gitt slik melding innen 2 uker etter arrangementet taper kunden sine eventuelle rettigheter.

5.4 Dersom mangler ved arrangementet som nevnt i punkt 5.1, jfr 5.2 oppstår gjelder følgende beføyelser for kunden:

Prisavslag
Kunden kan kun kreve prisavslag for manglende leveranser fra Artilleriverkstedet AS, eller i den utstrekning Artilleriverkstedet AS oppnår prisavslag fra underleverandør. Ved avhjelp av kunden selv kan prisavslaget settes til utgiftene ved slik avhjelp, likevel slik at utgifter ut over det rimelige ikke kan kreves avslag for.

Heving
Ved mangler som nevnt i punkt 5.1, jfr 5.2 kan kunden heve avtalen og kreve tilbake det beløp som er betalt etter avtalen, dersom mangelen er vesentlig og formålet med arrangementet av den grunn er vesentlig forfeilet.

Erstatning
Ved mangler som nevnt i punkt 5.1, jfr. 5.2 kan kunden kreve erstatning for sitt direkte tap som skyldes mangelen. Ingen av partene har rett til erstatning for indirekte kostnader, skader eller tap så lenge skade eller tap ikke skyldes grov uaktsomhet hos en av partene eller hos noen som parten er ansvarlig for.

 1. Avhjelp
  Dersom det oppstår mangler ved arrangementet som nevnt i punkt 5.1, jfr. 5.2 har Artilleriverkstedet AS rett til å avhjelpe mangelen. Artilleriverkstedet AS plikter i rimelig utstrekning å avhjelpe mangelen.
  Ved avvik fra det avtalte som nevnt i punkt 5.2 kan Artilleriverkstedet AS på forespørsel i rimelig utstrekning yte nødvendig bistand til kunden, selv om slike avvik ikke er ansvarsbetingende for Artilleriverkstedet AS. Ekstra påløpte kostnader ved slik bistand vil belastes kunden ved sluttfakturering.
 1. Tvister og lovvalg
  Partenes rettigheter og plikter som følger av disse vilkår reguleres i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst gjennom forhandlinger med sikte på en minnelig løsning. Dersom slik forhandling ikke fører frem innen 30 virkedager fra krav om forhandlinger ble reist løses tvisten ved alminnelig domstolsbehandling med Vestfold Tingrett som verneting.